Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Wybrane badania opinii społecznej w 2015 roku dotyczące muzyki

fot. Marta Ankiersztejn © IMiT

Centrum Badania Opinii Społecznej

Internauci 2015, czerwiec 2015

Już prawie dwie trzecie dorosłych Polaków korzysta co najmniej raz w tygodniu z Internetu – wynika z najnowszych badań dotyczących aktywności w sieci, przeprowadzonych, jak co roku, przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Od lat odsetek ten regularnie i systematycznie wzrasta.

80% użytkowników Internetu, czyli połowa ogółu dorosłych deklaruje, że kiedykolwiek kupiła coś przez Internet. Z kolei niemal połowa internautów (prawie 30% ogółu) kupuje w nim regularnie. Najchętniej kupowanymi towarami są odzież, obuwie, zabawki i artykuły dziecięce, sprzęt elektroniczny oraz książki. Dość często nabywane są także artykuły motoryzacyjne, kosmetyki, bilety na samolot, pociąg lub autobus i sprzęt sportowy. Tylko 3% użytkowników Internetu, czyli 2% ogółu dorosłych, kupuje online muzykę i filmy – to jedne z najrzadziej kupowanych produktów i usług. Z kolei 12% użytkowników w miesiącu poprzedzającym badanie miało wykupiony dostęp do gazet, serwisów, materiałów wideo, w tym muzycznych, lub gier.

Odwrócił się wzrostowy w ubiegłych latach trend pobierania z Internetu darmowych programów, muzyki i filmów. W 2014 roku ściągało je już prawie dwie piąte użytkowników (37%), czyli 23% ogółu badanych (o 3 p.p. więcej niż w poprzednim roku), w 2015 roku jest to 30% internautów (z czego połowa to najmłodsi użytkownicy), czyli niemal jedna piąta ogółu badanych. Jednak powodem tego stanu rzeczy nie jest oglądanie materiałów płatnych, tylko coraz większa prędkość transmisji danych, pozwalająca na korzystanie z mediów strumieniowych, niewymagających ściągania.

Podobnie jak w poprzednich latach, około jedna trzecia użytkowników Internetu (31%) słucha radiostacji internetowych. Z kolei odsetek osób deklarujących korzystanie z materiałów audiowizualnych dostępnych w sieci (filmów, seriali, nagrań wideo i programów telewizyjnych) z roku na rok wzrasta i stanowi już 50%.

W co najmniej jednym portalu społecznościowym ma już konto ponad dwie piąte ogółu dorosłych (42%) i dwie trzecie wszystkich internautów (66%). Większość zarestrowanych osób (82%) deklaruje aktywność w takich portalach, tzn. przeglądanie ich zawartości w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie. Obecność na portalach jest zależna od płci (więcej kobiet niż mężczyzn), miejsca zamieszkania (większa aktywność mieszkańców średnich i największych miast) oraz wieku badanych (najaktywniejsi są użytkownicy poniżej 35 lat). Celem korzystania z portali społecznościowych dla 39% internautów jest nie tyle utrzymywanie kontaktów towarzyskich, co słuchanie muzyki, oglądanie zdjęć i filmów oraz czytanie tekstów, a dla ponad jednej czwartej (26%) – zamieszczanie tego rodzaju materiałów.

 

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:

Odsetki odpowiedzi twierdzących według terminów badań (miesiąc i rok)

III.2005 III.2006 III.2007 III.2008 VI.2009 IV.2010 VII.2011 V.2012 V.2013 IV.2014 V.2015
– ściągał(a) Pan(i) darmowe programy, muzykę, filmy?
użytkownicy Internetu: 40 45 43 40 45 42 38 33 34 37 30
ogół dorosłych: 11 14 16 18 21 22 21 19 20 23 19
słuchał(a) Pan(i) przez Internet radia?
użytkownicy Internetu: - 25 32 37 41 40 33 31 34 34 31
ogół dorosłych: - 8 12 16 20 20 18 18 21 21 20
oglądał(a) Pan(i) przez Internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo (w latach 2006-2008 użyto sformułowania „oglądał(a) Pan(i) przez Internet telewizję”)?
użytkownicy Internetu: - 14 14 17 38 40 40 37 45 47 50
ogół dorosłych: - 4 5 8 18 21 22 21 27 30 32

 Cele korzystania z portali społecznościowych:

- słuchanie muzyki, oglądanie filmów lub zdjęć, czytanie tekstów
 użytkownicy Internetu:  -  -  -  27  38  35  36  33  39  38  39
 ogół dorosłych:  -  -  -  12  19  18  20  18  23  24  25
- zamieszczanie swoich zdjęć, filmów, muzyki, tekstów       
 użytkownicy Internetu:  -  -  -  18  27  27  23  21  24  26  26
 ogół dorosłych:  -  -  -  8  13  14  13  12  14  16  17

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF 

Aktywności i doświadczenia w 2015 roku, luty 2016

W lutym 2016 roku CBOS przeprowadziło badanie dotyczące występowania w życiu Polaków różnego rodzaju wydarzeń, obejmujących także uczestnictwo w kulturze, w tym w wydarzeniach muzycznych.

Rok 2015 okazał się aktywny pod względem uczestnictwa respondentów w wydarzeniach kulturalnych, w tym koncertach. W przynajmniej jednym koncercie wzięło udział dwie piąte Polaków (40%). Ten odsetek systematycznie wzrasta – o trzy punkty procentowe od poprzedniego roku i o następne 3 p.p. od pierwszego badania tej tematyki w 2011 roku. W 2015 roku tylko 3% respondentów było na wielu koncertach (w 2014 roku – 5%, w 2013 roku – 3%), 21% Polaków wybrało się na kilka koncertów (w 2014 roku – 18%, 2013 roku – 22%), a jednego koncertu wysłuchało 16% respondentów (w 2014 roku – 14%, 2013 roku – 12%). Częstotliwość uczęszczania na koncerty jest wprost proporcjonalna do wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia i poziomu zamożności. Częściej słuchaczami na żywo są również młodsi badani, nieco częściej – mężczyźni.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1063 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_030_16.PDF 

 

Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim, listopad 2015

W kwestionariuszu CBOS, dotyczącym odbywającego się w październiku 2015 roku XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, oprócz pytań dotyczących bezpośrednio zmagań konkursowych znalazło się także pytanie o słuchanie muzyki poważnej w ogóle.

Okazało się że 53% rodaków w ogóle nie słucha tego rodzaju muzyki, 21% słucha bardzo rzadko, 16% – dość rzadko, a tylko 6% dość często i 4% bardzo często. Statystycznie bardziej zainteresowane muzyką poważną są kobiety (52% wobec 42%), osoby lepiej wykształcone, zadowolone ze swoich warunków materialnych, o najwyższych dochodach i mieszkające w większych miastach. Najmniejsze zainteresowanie tym rodzajem muzyki deklaruje najmłodsza grupa respondentów (od 18 do 24 lat).

Co ciekawe, na tym tle niemal 30% badanych (czyli również jedna trzecia osób słuchających muzyki poważnej bardzo rzadko i co dziesiąta osoba niesłuchająca jej na co dzień wcale!) śledziło w mediach transmisje Konkursu Chopinowskiego. Ponad cztery piąte (81%) osób zainteresowanych Konkursem oglądała go głównie w telewizji, dla ponad jednej dziesiątej (11%) najważniejszym medium było radio, a dla 8% – Internet. Transmisje telewizyjne oglądał największy odsetek najstarszych respondentów (powyżej 55 roku życia), badani z wyższym wykształceniem, mieszkańcy największych miast i osoby w wieku od 25 do 44 lat częściej niż inni wybierali transmisje online, relacje radiowe były wybierane głównie przez mieszkańców mniejszych miejscowości, z wykształceniem średnim i wyższym, w wieku od 45 do 54 lat.

Co naturalne, największy odsetek osób zainteresowanych Konkursem oglądało finał (66%), a na drugim miejscu uplasował się Koncert laureatów (49%). Najmniej osób śledziło przesłuchania I etapu (22%), II etapu (25%), koncert inauguracyjny (26%) i III etap (31%). Oczywiście najwięcej osób słuchających różnych etapów Konkursu należy do grupy słuchających muzyki poważnej często i bardzo często.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_154_15.PDF

 

Korzystanie z telefonów komórkowych, wrzesień 2015

Z badania przeprowadzonego przez CBOS we wrześniu 2015 roku dowiadujemy się, że nieco ponad cztery piąte Polaków korzysta z telefonu komórkowego. Połowa respondentów używa smartfona, a 56% – klasycznego telefonu komórkowego. Jedna trzecia użytkowników telefonów komórkowych słucha za ich pośrednictwem muzyki i radia. Przeważają wśród nich osoby młode (18-24 lata), z wielkich miast; nie ma istotnych różnic w korzystaniu z multimediów za pośrednictwem telefonu ze względu na płeć respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1040 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_125_15.PDF 

MillwardBrown

Kultura

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 2015 roku przez firmę MillwardBrown tylko 8,3% Polaków uczęszcza w ogóle na koncerty muzyki poważnej: 0,4% raz w miesiącu lub częściej, 2,3% kilka razy w roku, 1,7% raz w roku, a 3,9% rzadziej niż raz w roku. Na koncerty rockowe chodzi prawie 13%, na jazzowe – 6,7%, disco – 7,7%, popowe – 12,2%.

Spektakle operowe na żywo ogląda 8,3% respondentów: 0,2% raz w miesiącu lub częściej, 1,3% kilka razy w roku, 2,3% raz w roku, a 4,5% rzadziej niż raz w roku. Frekwencja na spektaklach baletowych to 5,4% pytanych. Tylko 0,2% Polaków obcuje ze sztuką baletu za żywo raz w miesiącu lub częściej, 0,5% kilka razy w roku, 1% raz w roku, a 3,7% rzadziej niż raz w roku.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 20.007 osób.

Źródło: Projekt Millward Brown, TGI

 

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych

Z wydarzeń kulturalnych rezygnujemy najczęściej przez brak czasu

Celem badania IBRIS było ustalenie, jakie przeszkody spotykają Polacy chcący uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Ponad połowa (54%) respondentów jako powód rezygnacji z tego rodzaju atrakcji podała brak wolnego czasu, z kolei niemal jedna trzecia badanych nie bierze udziału w imprezach kulturalnych z powodu ich ceny. Co szósty ankietowany podaje jako powód nieuczestniczenia w życiu kulturalnym brak odpowiedniej oferty w jego miejscu zamieszkania, prawie 5 proc. Polaków narzeka na brak osoby towarzyszacej, a 2 proc. badanych usprawiedliwia się złym stanem zdrowia.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie SES Astra metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1067 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/z-wydarzen-kulturalnych-rezygnujemy-najczesciej-przez-brak-czasu 

 

Janusz Czapiński, Tomasz Panek (red.): Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015

Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków

Ubiegłoroczna Diagnoza to ósmy pomiar różnorodnych aspektów jakości życia w Polsce. W obecnym badaniu wielkość próby jest nieco mniejsza niż w poprzedniej edycji, ale nadal ponad trzykrotnie większa niż za pierwszym razem, w 2000 roku, i wynosi 22 200 osób (11 700 gospodarstw domowych). Ogólna wymowa Diagnozy jest bardzo pozytywna – większość wskaźników jakości i warunków życia poprawiła się na przestrzeni kilkunastu lat prowadzenia badań, wzrasta odsetek szczęśliwych, usatysfakcjonowanych z większości aspektów życia i dobrze zarabiających Polaków.

W 2015 roku spadł o ponad 2% odsetek gospodarstw domowych deklarujących rezygnację z wyjścia do teatru, opery, operetki, filharmonii i na koncert z powodów finansowych w ciągu roku poprzedzającego badanie i wyniósł ponad 14,4% (17,1% w 2013, w 2011 – 16,5%).

Na przestrzeni poprzednich 6 lat widoczny jest niewielki spadek liczby gospodarstw zaliczających się do wszystkich grup ekonomiczno-społecznych, które odczuwają trudności finansowe w korzystaniu z wybranych form uczestnictwa w kulturze. Jeśli wziąć pod uwagę tylko te gospodarstwa, które miały potrzebę wyjścia, ale warunki finansowe zmusiły je do zmiany planów, zdecydowanie najwięcej z nich to gospodarstwa najuboższe, utrzymujące się z niezarobkowych źródeł oraz renciści (46% w przypadku teatru, opery, filharmonii lub koncertu), a także rodziny niepełne i wielodzietne (ponad 35% rezygnacji). Najmniejszy odsetek rezygnujących stanowiły gospodarstwa pracujące na własny rachunek (19%). W stosunku do badań z 2011 roku wzrost częstości rezygnacji nastąpił tylko w wieloosobowych (czyli składających się z dwóch i więcej osób łączących swoje dochody) gospodarstwach domowych – w przypadku teatru, opery, operetki, filharmonii i koncertów wyniósł 13 puktów procentowych.

Odnotować należy, że oprócz rezygnacji z uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych z powodów finansowych badani deklarowali także brak takiej potrzeby. Brak zainteresowania wyjściem do teatru, opery itd. zgłosiło aż 39,4% gospodarstw i jest to poziom podobny do tego sprzed czterech lat (spadek o 2 pp.). Najczęściej z tego powodu nie uczestniczą w imprezach kulturalnych renciści (prawie 58% gospodarstw) i emeryci (ponad 52% gospodarstw), a najrzadziej – gospodarstwa pracujące na własny rachunek (ok. 21%). Mieszkańcy mniejszych miejscowości częściej niż mieszkańcy dużych miast nie odczuwają potrzeb kulturalnych. Biorąc pod uwagę kryteria geograficzne, najmniej zainteresowane uczestnictwem w kulturze są gospodarstwa z województw wschodnich oraz województwa świętokrzyskiego.

Ponad 83% gospodarstw uznało, że poziom zaspokojenia ich potrzeb kulturalnych nie zmienił się na przestrzeni ostatnich dwóch lat, prawie 11% orzekło, że pogorszył się (spadek o ponad 6 pp. w porównaniu z 2013 rokiem), a prawie 6%, że się poprawił. Grupami najmniej zadowolonymi ze zmiany poziomu zaspokojenia swoich potrzeb związanych z kulturą są gospodarstwa domowe utrzymujące się z niezarobkowych źródeł (ok. 30% zadeklarowało pogorszenie w tym zakresie), rodziny niepełne i wielodzietne (po niemal 24%) oraz gospodarstwa domowe z bezrobotnymi, a także zamieszkujące największe miasta. Biorąc pod uwagę region zamieszkania, najgorzej po tym względem wypadły województwa łódzkie i pomorskie.

Niestety, w tej edycji Diagnozy nie pojawiło się zadawane w poprzednich latach pytanie o posiadanie instrumentów muzycznych i granie na nich. 

Źródło: Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, www.diagnoza.com (dostęp 20.07.2016).

 

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2016

Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna

Omawiana publikacja jest raportem końcowym z projektu o tym samym tytule, realizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Jeden z filarów projektu stanowiło ogólnopolskie badanie praktyk kulturalnych na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (n=1000), przeprowadzone techniką CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Millward Brown w lipcu 2015 roku.

Badania gustu muzycznego Polaków udowadniają tezę, że jest on bardzo przewidywalny – Polacy od lat najchętniej słuchają tych samych utworów i jest to głównie polska muzyka popularna sprzed co najmniej kilkunastu lat: czołowe miejsca zajmują Perfect, Bajm i Maryla Rodowicz, nieco dalej w rankingu znalazły się Czerwone Gitary, Budka Suflera, Krzysztof Krawczyk i Lady Pank. Z kolei najpopularniejsze słuchane gatunki to pop (36% wskazań), rock z punkiem (33%) oraz popularna muzyka taneczna – dance/disco polo/muzyka biesiadna/techno (11%).

Inaczej rozkładają się preferencje ludzi młodych – słuchają raczej muzyki mniej popularnej: hip hopu/reggae i metalu. Osoby o wyższej pozycji społecznej preferują rock/punk, hip hop/reggae i metal, a ci z niższą pozycją wolą pop i muzykę taneczną.

Jazz i muzyka poważna to gatunki wybierane głównie przez osoby z wyższym wykształceniem, pracujące na wysokich stanowiskach.

Źródło: Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2016, www.repozytorium.ikm.gda.pl (dostęp 19.07.2016).

Opracowała Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2016-09-30

 
Podziel na strony
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij