Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Wybrane badania opinii społecznej w 2016 roku dotyczące muzyki

Korzystanie z internetu, czerwiec 2016

Zgodnie z najnowszymi badaniami aktywności w sieci, przeprowadzonymi – jak co roku – przez CBOS, odsetek dorosłych Polaków korzystających co najmniej raz w tygodniu z internetu nie zmienił się od zeszłego roku i wynosi nadal niemal dwie trzecie (65%). Odnotowujemy za to duży wzrost popularności internetu mobilnego – obecnie już 86% internautów korzysta z sieci bezprzewodowo na urządzeniach przenośnych.

81% użytkowników internetu deklaruje, że kiedykolwiek kupiła coś przez internet. Z kolei niemal połowa użytkowników internetu kupuje w nim regularnie. Są to wartości niemal identyczne z wynikami zeszłorocznymi. Nadal najchętniej kupowanymi towarami są odzież, obuwie, zabawki i artykuły dziecięce, sprzęt elektroniczny oraz książki, a dodatkowo kosmetyki. Dość często nabywane są w dalszym ciągu także artykuły motoryzacyjne, bilety na samolot, pociąg lub autobus i sprzęt sportowy.

Tak jak w ubiegłym roku, tylko 3% użytkowników internetu, czyli 2% ogółu dorosłych, kupuje online muzykę i filmy – to nadal jedne z najrzadziej kupowanych produktów i usług.

Z kolei 8% użytkowników w miesiącu poprzedzającym badanie miało wykupiony dostęp do gazet, serwisów, materiałów wideo, w tym muzycznych, lub gier (w stosunku do ubiegłego roku ten odsetek zmalał o 4 punkty procentowe).

Od 2015 roku spada wzrostowy w poprzednich latach trend pobierania z internetu darmowych programów, muzyki i filmów. W 2014 roku ściągało je już prawie dwie piąte użytkowników (37%), czyli 23% ogółu badanych (o 3 p.p. więcej niż w poprzednim roku), w 2015 roku było to 30% internautów (z czego połowa to najmłodsi użytkownicy), czyli niemal jedna piąta ogółu badanych, w 2016 roku – 28% internautów, czyli 18% ogółu (nadal ponad połowa to najmłodsi użytkownicy). Jednak powodem tego stanu rzeczy nie jest oglądanie materiałów płatnych, tylko coraz większa prędkość transmisji danych, pozwalająca na korzystanie z mediów strumieniowych, niewymagających ściągania.

Niemal jedna trzecia użytkowników internetu (30%) słucha radiostacji internetowych – to niewielki spadek na przestrzeni ostatnich dwóch lat (o 4 p.p.). Z kolei odsetek osób deklarujących korzystanie z materiałów audiowizualnych dostępnych w sieci (filmów, seriali, nagrań wideo i programów telewizyjnych), który wzrastał z roku na rok i w 2015 roku osiągnął rekordowy pułap 50%, w ubiegłym roku spadł do 46%. 

Tak samo jak w 2015 roku, obecnie ponad dwie piąte ogółu dorosłych (43%) i dwie trzecie wszystkich internautów (67%) posiada konto w co najmniej jednym portalu społecznościowym. Zdecydowana większość zarejestrowanych osób (86%) deklaruje regularną aktywność w tych portalach, tzn. przeglądanie ich zawartości w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie. Nadal obecność na portalach jest zależna od płci (70% kobiet wobec 63% mężczyzn), miejsca zamieszkania (większa aktywność mieszkańców średnich i największych miast) oraz wieku badanych (92% internautów w wieku 18-24 lat i 87% w wieku 25-34 lat wobec 46% w przedziale wiekowym 55-64 oraz 34% w wieku 65+). Poza utrzymywaniem i nawiązywaniem kontaktów towarzyskich, celem korzystania z portali społecznościowych dla 39% internautów jest słuchanie muzyki, oglądanie zdjęć i filmów oraz czytanie tekstów, a dla 27% – zamieszczanie własnych materiałów.

 

Czy w ciągu ostatniego miesiąca:

Odsetki odpowiedzi twierdzących według terminów badań

(miesiąc i rok)

III.2005

III.2006

III.2007

III.2008

VI.2009

IV.2010

VII.2011

V.2012

V.2013

IV.2014

V.2015

V.2016

– ściągał(a) Pan(i) darmowe programy, muzykę, filmy

Użytkownicy internetu

40

45

43

40

45

42

38

33

34

37

30

28

Ogół dorosłych

11

14

16

18

21

22

21

19

20

23

19

18

słuchał(a) Pan(i) przez internet radia

Użytkownicy internetu

-

25

32

37

41

40

33

31

34

34

31

30

Ogół dorosłych

-

8

12

16

20

20

18

18

21

21

20

19

oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję, filmy, seriale, nagrania wideo (w latach 2006-2008 użyto sformułowania „oglądał(a) Pan(i) przez internet telewizję”)

Użytkownicy internetu

-

14

14

17

38

40

40

37

45

47

50

46

Ogół dorosłych

-

4

5

8

18

21

22

21

27

30

32

30

Cele korzystania z portali społecznościowych:

- słuchanie muzyki, oglądanie filmów lub zdjęć, czytanie tekstów

Użytkownicy internetu

-

-

-

27

38

35

36

33

39

38

39

39

Ogół dorosłych

-

-

-

12

19

18

20

18

23

24

25

26

- zamieszczanie swoich zdjęć, filmów, muzyki, tekstów

Użytkownicy internetu

-

-

-

18

27

27

23

21

24

26

26

27

Ogół dorosłych

-

-

-

8

13

14

13

12

14

16

17

18

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_092_16.PDF 

 

Sposoby spędzania czasu przez seniorów, listopad 2016

Z badania dowiadujemy się, że 82% osób powyżej 60. roku życia słucha radia i muzyki, a 23% chodzi do teatru, opery i na koncerty (1% regularnie, 9% od czasu do czasu, a 7% rzadko). Podejmowanie tych i innych aktywności związanych z uczestnictwem w kulturze oraz rozwijaniem zainteresowań w największym stopniu zależne jest od poziomu wykształcenia – częściej podejmują je badani lepiej wykształceni, częściej również respondenci młodsi, osiągający wyższe dochody per capita i mieszkający w większych miejscowościach.

Połączono dane z dwóch badań przeprowadzonych metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na liczących 1033 i 983 osoby reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski.

źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_163_16.PDF 

 

Kantar MillwardBrown

Kultura, styczeń i grudzień 2016

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 2016 roku przez firmę MillwardBrown, tylko 9,3% Polaków uczęszcza na koncerty muzyki poważnej (to o 1 punkt procentowy wiecej niż w poprzednim roku). 0,4% rodaków odwiedza sale koncertowe raz w miesiącu lub częściej, 2,4% kilka razy w roku, 2,4% raz w roku, a 4% rzadziej niż raz w roku.

Na koncerty rockowe chodzi nieco ponad 13%, na jazzowe – ponad 7%, disco – 7,6%, popowe – 12,2%.

Spektakle operowe na żywo ogląda 9,4% respondentów: 0,3% raz w miesiącu lub częściej, 1,8% kilka razy w roku, 2,4% raz w roku, a 5% rzadziej niż raz w roku. Frekwencja na spektaklach baletowych to 6,4% pytanych. Tylko 0,2% Polaków obcuje ze sztuką baletu za żywo raz w miesiącu lub częściej, 0,8% kilka razy w roku, 1,4% raz w roku, a 4% rzadziej niż raz w roku.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 20 019 osób.

źródło: Projekt Millward Brown, TGI

 

Kantar MillwardBrown dla Urzędu m. st. Warszawy

Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury, październik 2016

W analizie zleconej przez stołeczny Ratusz badano kwestię uczestnictwa w kulturze, w tym odwiedzanie instytucji kultury, czerpanie informacji o wydarzeniach kulturalnych oraz motywacje ich wyboru. W raporcie zbadano między innymi publiczność Filharmonii Narodowej, Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Spośród różnych form uczestnictwa w kulturze, warszawiacy najczęściej wybierają teatr.

W ciągu ostatniego roku na spektakl teatralny w Warszawie wybrało się aż 65% respondentów. Nieco mniej popularne są muzea i wystawy (61%) oraz koncerty (46%). Respondenci najrzadziej wybierali przestawienia operowe i baletowe (17%). Dla porównania: poza Warszawą badani najczęściej odwiedzają muzea i wystawy (31%) lub biorą udział w koncertach (28%). W Warszawie najpopularniejsze są koncerty organizowane na Stadionie Narodowym (31%), w klubie Stodoła (17%), w Łazienkach Królewskich (16%), na Torwarze (15%), w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej (14%) oraz w Filharmonii Narodowej (13%).

Wśród publiczności koncertowej dominują ludzie młodzi, w wieku 15-24 lata (59%), mieszkający w Warszawie (53%), na co dzień uczący się lub studiujący (57%). Większość stanowią technicy, pracownicy administracyjni lub biurowi (52%), osoby bardzo dobrze oceniające swoją sytuację materialną (50%).

W przedstawieniach operowych lub balecie udział biorą najczęściej osoby w wieku powyżej 64 lat (26%), następnie 55-64 lata (22%) oraz 35-44 lata (21%). Największą grupę stanowią emeryci i renciści (24%), prowadzący jedno lub 2-osobowe gospodarstwa domowe (22% i 21%), bardzo dobrze oceniający swoją sytuację materialną (32%). Płeć nie różnicuje uczestnictwa w wydarzeniach muzycznych. Jedynie koncerty organizowane na Stadionie Narodowym były istotnie częściej wybierane przez mężczyzn, niż przez kobiety. W przypadku przedstawień operowych i baletu jedyną cechą wpływającą pozytywnie na poziom uczestnictwa jest wspomniana sytuacja materialna widza (bardzo dobry status materialny zwiększa prawdopodobieństwo uczestnictwa).

Zdecydowanie najpopularniejszym źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych w Warszawie są znajomi oraz rodzina – o imprezie, podczas której realizowane było badanie, dowiedziało się z tego źródła 39% respondentów. Informacja o wydarzeniu była też przekazywana przez rodzinę/znajomych za pośrednictwem internetu (22%). Badani dowiadywali się o wydarzeniu również ze strony internetowej instytucji (19%). Rzadziej wymieniano prasę (7%), czy plakaty/bilbordy (7%) oraz inne źródła informacji.

Połowa badanych podjęła decyzję o udziale w wydarzeniu na kilka dni – do tygodnia wcześniej. Nieco ponad 2/3 badanych (65%) chciałoby otrzymywać informacje o planowanych wydarzeniach kulturalnych na tydzień lub wcześniej przed wydarzeniem. Najwięcej osób (31%) wskazało 1 tydzień jako optymalny okres otrzymywania takich informacji.

Najczęstszą motywacją (11%) do udziału w wydarzeniu kulturalnym wśród badanej populacji jest chęć spędzenia czasu z bliskimi (z rodziną, z przyjaciółmi, randka). W przypadku koncertów, przedstawień operowych i baletowych, najczęściej wymieniane motywacje to zainteresowanie tą dziedziną sztuki (21%), zaproszenie przez kogoś (11%), czyjaś namowa (10%), chęć udziału w konkretnym wydarzeniu (9%), dobre recenzje, opinie (9%), konkretna obsada, aktor lub reżyser (7%) oraz chęć „ukulturalnienia”, rozwoju i refleksji (5%).

Zdecydowana większość wizyt w instytucjach kultury w Warszawie to wizyty płatne (85%). Bezpłatny wstęp dotyczył praktycznie tylko wejść na wystawy, sporadycznie występował w przypadku spektakli teatralnych czy koncertów, przedstawień operowych i baletu.

Badanie zostało przeprowadzone metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych na próbie 5098 osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych (próba losowa, dobór systematyczny).

xródło: http://nck.pl/media/attachments/318560/raport_badanie_publicznosci_ogolem.pdf 

 

Tomasz Kukołowicz dla Zespołu ds. Statystyki Kultury Narodowego Centrum Kultury

Polscy artyści w wielkim świecie, luty 2016

Omawiany raport stanowi analizę popularności polskich artystów za granicą na podstawie statystyk Wikipedii – internetowej encyklopedii, należącej do dziesięciu najczęściej odwiedzanych portali na świecie, która aspiruje do bycia obiektywnym źródłem informacji. Pod uwagę wzięto liczbę wersji językowych biogramu danego artysty oraz liczbę odsłon czterech wersji językowych stron – angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej – w ciągu 90 dni.

Największe zainteresowanie internautów spośród polskich artystów związanych z muzyką wzbudza sylwetka Fryderyka Chopina (125 wersji językowych biogramu i największa liczba odsłon wersji francuskiej i hiszpańskiej). Dalej znajdujemy Stanisława Moniuszkę (39 wersji biogramu), Krzysztofa Pendereckiego (37 wersji), Henryka Mikołaja Góreckiego (36), Henryka Wieniawskiego (34), Witolda Lutosławskiego (33) i Karola Szymanowskiego (32).

Na Wikipedii anglojęzycznej dużo uwagi poświęcono przedstawicielom muzyki popularnej, jak Doda i Adam „Nergal” Darski (Behemoth). Co ciekawe, na szczycie rankingu rosyjskiego znajdujemy Annę German. Z kolei na stronach francuskich królują artyści, których łączył osobisty związek z Francją – na 9. miejscu jest Aleksandra Kurzak, której mężem jest francuski tenor Roberto Alagna. W dziedzinie muzyki „wyprzedzają” ją tylko Chopin (1. pozycja) i Penderecki (3. miejsce). Zaskakujące jest umiarkowane zainteresowanie polskimi jazzmanami. Najpopularniejszy z nich – Krzysztof Komeda – doczekał się biogramów tylko w 13 językach i przez 90 dni łącznie 4585 odsłon w czterech badanych językach. Mniejszą popularnością cieszą się Tomasz Stańko, Leszek Możdżer i Urszula Dudziak, a praktycznie nieobecny jest Włodek Pawlik.

Ranking uwzględnia statystyki portalu Wikipedia dla 100 artystów z 2, 11 i 12 lutego 2016.

źródło: http://nck.pl/media/attachments/317807/badanie_polscy_artysci.pdf 

Opracowała Aleksandra Jagiełło-Skupińska
2017-06-03

 
Pokaż cały
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij